logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - april 2020

In deze Nieuwsbrief vindt u het volgende.
 • Van de bestuurstafel
 • Nieuwjaarsreceptie in het R.A.R.
 • Profielwerkstuk-prijzen 2020, toegekend door de Oudheidkamer
 • Open Monumenten Dag
 • Een nieuwe werkgroep Beeld en Geluid
 • Erfgoedsymposium
 • Stolpersteine (Struikelstenen)
 • Programma 2020-2021
 • Facebook

Van de bestuurstafel
Vol enthousiasme zijn wij (de redactie) begonnen met het samenstellen van deze eerste Nieuwsbrief in het nieuwe jaar, niet geweten hebbend dat onze maatschappij in zo'n korte tijd zou veranderen. Het is onvoorstelbaar wat ons allen overkomt en hoe de maatschappij zo snel veranderd is. Van woorden als "groepsimmuniteit"," lock- down" en "social distancing" hadden wij nog nooit gehoord; langzaam komen deze woorden voor ons tot volle betekenis. Met de nodige omzichtigheid proberen wij ons leven voort te zetten.

Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft. Hoe de wereld er uit zal zien als deze pandemie enigszins bedwongen is, is een groot vraagteken. Dat de wereld er anders uit zal zien, is zeker. Hoe wij verder kunnen gaan, zal voor eenieder van ons een grote opgave worden.
Afgelopen week heeft u een brief van de secretaris van de vereniging ontvangen waarin het bestuur u mededeelt dat alle activiteiten van de vereniging voor dit seizoen met onmiddellijke ingang zijn beëindigd. Alleen ontvangt u tegen het eind van de maand een dubbeldik nummer van De Nieuwe Kroniek, in het teken van 75- jaar bevrijding.
In het najaar willen bestuur en leden van de diverse werkgroepen de vereniging opnieuw leven in blazen met lezingen, excursies, publicaties, onderzoeken, de Open Monumenten Dag en de Van der Cappellenlezing.
In de tussentijd wenst de redactie u veel sterkte en gezondheid toe.
Wij hopen u allen te mogen begroeten in het najaar!

Martin van der Mark, voorzitter

illustratie
... toen werden nog handen geschud ...
Nieuwjaarsreceptie in het R.A.R.
Ruim 80 leden waren op 4 januari jongstleden aanwezig om elkaar en het bestuur een gelukkig en vooral een gezond Nieuwjaar toe te wensen. In een kort jaaroverzicht van de voorzitter van de Vereniging werd terug gezien op een aantal hoogtepunten van het voorbije jaar zoals de Van der Capellenlezing door Prof. Paul Scheffer, de excursies naar Zwolle en de Kleine Willemswaard, driemaal de publicatie van een Nieuwe Kroniek en tenslotte het groot aantal lezingen en het werk van BATO.
illustratie
De boekenmarkt was een groot succes.
Dit jaar waren twee nieuwe elementen toegevoegd aan de Nieuwjaarsreceptie. Peter Schipper had een foto-overzicht gemaakt van alle activiteiten die de Oudheidkamer het afgelopen jaar had georganiseerd. Tijdens de receptie werd dit getoond. Verder lag op een aantal tafels een grote verzameling historische boeken en tijdschriften welke gratis of tegen een kleine vergoeding mee genomen konden worden.

Beide nieuwe activiteiten werden bijzonder gewaardeerd en de verwachting is dat deze het volgend jaar herhaald zullen worden.
Zie ook het artikel in het digitale Nieuwsblad De Tielenaar

Profielwerkstuk-prijzen 2020, toegekend door de Oudheidkamer
Op donderdag 31 januari was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de presentatie van de genomineerde profielwerkstukken (havo/vwo) op het Lingecollege. Er werd geluisterd naar een negental presentaties waarvan sommige voordrachten van een bijzonder hoog en wetenschappelijk niveau waren. Op een nader te bepalen datum in het najaar zullen de prijswinnaars aanwezig zijn om nogmaals hun verhaal te houden en om hun prijs van de Oudheidkamer in ontvangst te nemen: een geldbedrag + een jaarabonnement op de Museumjaarkaart!

Open Monumentendag
Op dinsdag 4 februari is de werkgroep Open Monumentendag voor de eerste maal weer bijeen geweest. Afgesproken is dat de Tielse versie van dit evenement plaatsvindt op zondag 13 september van 12.00 uur - 17.00 uur.
De werkgroep bestaat uit leden van de Oudheidkamer en vertegenwoordigers van de Stichting Stadsherstel, de Stichting Ter Navolging, de vereniging Waardevol Tiel, de Stichting De Tielsche Kermiskoek en Tiels Bijzonder Verleden.
Het thema dit jaar is "leermomenten". Onderzocht wordt op welke wijze dit thema verwerkt kan worden in het programma van de Tielse Open Monumentendag.

Evenals in het afgelopen jaar wordt een beroep gedaan op leden om een huurder/eigenaar van een monument bij te staan tijdens de openstelling van de monumenten. De werkgroep heeft behoefte aan ongeveer 20 vrijwilligers.
Als de werkgroep kan rekenen op ongeveer dit aantal vrijwilligers dan betekent dit dat elke vrijwilliger maximaal 2½ uur ingedeeld wordt.
U kunt zich hiervoor opgeven via het e-mailadres monumentendag@oudheidkamer.nl
N.B. Ook voor ideeën, tips en adviezen kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Een nieuwe werkgroep Beeld en Geluid
Jarenlang had de Oudheidkamer een werkgroep Beeld en Geluid. De bedoeling van zo'n werkgroep is om de zaken vast te leggen en te behouden die met de Tielse historie en het Tielse erfgoed te maken hebben. Dat kan in de huidige tijd nog beter dan voorheen, omdat er veel betere en vooral ook veel gebruikersvriendelijke apparatuur beschikbaar is.
De werkgroep van destijds bestaat niet meer. Het bestuur zou graag zien, dat er weer een aantal mensen actief wordt op dit terrein. Zo'n groep kan dan de gebeurtenissen in en om de Oudheidkamer vastleggen, maar ook andere historische projecten aanpakken. Een tweetal voorbeelden.
 1. Tijdens het erfgoedsymposium van 8 februari jl. zijn er geluidsopnamen, foto's en video gemaakt. Daar is na het symposium een mooi verhaal met foto's van gemaakt, maar ook een montage van de videobeelden. Men vindt het op de website van De Tielenaar.
 2. Als voorbereiding op de activiteiten rond Bevrijdingsdag (die helaas dit jaar niet plaats vinden) is gewerkt aan het verzamelen van beelden van de vooroorlogse situatie, van 1945 en de huidige situatie. De collage hieronder (gemaakt door Jan Bouwhuis) toont als voorbeeld de huidige HEMA, destijds Hotel Corbelijn
illustratie

Mensen die het leuk vinden om aan dergelijke projecten te werken, zijn van harte welkom. Fotograaf Jan Bouwhuis (lid Oudheidkamer), die natuurlijk alle kneepjes van het vak kent, is bereid de mensen op weg te helpen en te adviseren bij projecten.

illustratie
tien organisatoren
Erfgoedsymposium
Op zaterdag 8 februari jongstleden werd op initiatief van de Oudheidkamer voor de tweede keer een erfgoedsymposium gehouden.
Helaas was het de Oudheidkamer niet gelukt om voor de organisatie van dit Erfgoedsymposium voldoende leden te vinden. Daarom werd de vereniging Waardevol Tiel gevraagd de organisatie van dit symposium op zich te nemen. Het bestuur van de Oudheidkamer is de vereniging Waardevol Tiel bijzonder erkentelijk dat zij deze taak op zich heeft genomen: het was een bijzonder interessant en druk bezocht symposium!
illustratie
... na een lange intensieve dag ...
Tijdens het eerste symposium, twee jaar geleden, bestond het programma vooral uit voorbeelden van erfgoedherstel en benutting van erfgoed buiten Tiel op de agenda. Ook waren er presentaties van belangrijke organisaties op erfgoedgebied.

Dit jaar stond het cultureel erfgoed in Tiel zelf centraal. Doel was vooral om bestuurders en politici te overtuigen van het nut en de noodzaak om zuinig te zijn op en goed te zorgen voor het erfgoed dat Tiel nog rest.
Op de site van De Tielenaar vindt u een uitgebreid verslag van het symposium. Zie ook het artikel in de Zakengids.

Stolpersteine (Struikelstenen)
Alle lezingen in 2020 werden druk bezocht. Dit betreft de na-oorlogse schilderkunst door Lisette LeBlanc (14 januari), muziek in de wederopbouw door Hans Slijkerman (30 januari) en komgronden en ruilverkaveling in de Betuwe door John Mulder (13 februari).
illustratie
drie Stolpersteine voor de familie Van Buren aan het Plein in Tiel
Uit de serie belichten wij graag de lezing die Pierre van der Schaaf op dinsdag 10 maart gaf met als onderwerp de Tielse Stolpersteine en het lot van de Tielse Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het rondwarend corona-virus had gelukkig toen nog (net) geen invloed op het bezoekersaantal.

Stolpersteine (struikelstenen) zijn kleine, op keitjes bevestigde plaatjes van messing die zijn ingemetseld in de stoep voor een woning met op deze stenen de namen van de mensen die daar ooit woonden, voordat ze werden gedeporteerd en vermoord. In Tiel liggen voor 10 huisadressen 21 Stolpersteine: 20 voor omgekomen Joden en één voor een Jehova Getuige.
Sinds het aan de macht komen van de Nationaal-Socialisten in Duitsland werd het leven van de Joden door gerichte wetgeving steeds meer bemoeilijkt. Aan de hand van afbeeldingen en teksten gaf Pierre van der Schaaf een indringend beeld van het lot van de Joden in Tiel en omgeving. Het was bepaald beklemmend steeds weer nieuwe lijsten te zien van mensen, die - omdat ze Jood waren - hun gruwelijke levenseinde vonden in Auschwitz of Sobibor. Een indrukwekkende lezing over de uiterste consequentie van rassenwaan.

Programma 2020-2021

Zodra er iets bekend is over het hervatten van onze activiteiten dan laten wij dit direct weten aan onze trouwe leden.
In de tussentijd wenst de redactie u veel sterkte en gezondheid toe.
Wij hopen u allen te mogen begroeten in het najaar!

Kalendarium van Tiel
Onlangs werd het het digitale Kalendarium van Tiel aangevuld met de jaartallen 2011 tot en met 2015.
Het Kalendarium beschrijft de geschiedenis van Tiel aan de hand van een jaartallenoverzicht van de oudste tijden tot en met moderne geschiedenis en nu tot 2015.
De link is https://kalendarium.oudheidkamer-tiel.nl/

Wist u dit nog ? Voorbeeld van zomaar een feitje:

6 juni 2013Cultuur

Het Tielse Fruitcorso is op de Werelderfgoedlijst geplaatst als immaterieel erfgoed.

-- Kalendarium van Tiel (periode 2006-heden) -- [7207]

Facebook
Voor de gebruikers van Facebook:
de activiteiten van Oudheidkamer Tiel en omstreken en haar specials zoals de Open Monumenten Dag, de Eerste Patriot/Van der Capellen-lezing én het Erfgoedsymposium zijn ook te volgen op Facebook

Colofon
Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange, Frits Kat en Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor aanmelding/ afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.