logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - november 2019

( eerdere Nieuwsbrieven vindt u in het digitaal archief)In deze Nieuwsbrief leest u

 • Van de Bestuurstafel
 • Tielse Open Monumentendag
 • Excursie naar de Kleine Willemswaard
 • De Erfgoedcommissie
 • JDCP-herdenking
 • Twee rasechte Tielenaren vertelden over hun jeugd
 • Betuwse Maaltijd
 • Lustrum 2021
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Activiteitenoverzicht eerste helft 2020


Van de Bestuurstafel
Op 19 september jongstleden stond in het Regionaal Archief de toekomst van Tiel ter bespreking (de zogenaamde Visie op Tiel). De opkomst was groot, het college van B&W, raadsleden en veel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
De burgemeester werd gevraagd naar zijn ervaringen in de belangrijkste week van Tiel: 13 t/m 22 september, te beginnen met Appelpop en eindigend met het Corsoweekend. Omstandig vertelde de burgemeester over zijn prachtige ervaringen in het Appelpopweekend en hij gaf aan uit te kijken naar het Corsoweekend.

De Tielse Open Monumenten Dag werd door hem niet genoemd. Jammer!

Tielse Open Monumentendag
Op zondag 15 september van 12.00 uur tot 17.00 uur waren een twintigtal monumenten en bijzondere plaatsen opengesteld. Het landelijk thema van de Open Monumentendag was dit jaar: plekken van plezier.
Dat was de reden dat de organiserende werkgroep (Ter Navolging, Waardevol Tiel, Stadsherstel, Tiel Bijzonder Verleden en de Oudheidkamer) zangkoren uitgenodigd had.
Na de opening door onze stadsbeiaardier, Wim Ruitenbeek, om 12.00 uur hebben ruim 1100 bezoekers de gelegenheid gekregen een groot aantal monumenten in de stad te bezoeken en te luisteren naar een viertal koren, te weten: More than Fun, het Tiels Madrigaal Koor, de Schola Cantorum en de Woelwaters die op diverse plekken hun zangkunsten ten gehore brachten.
Verder bestond de mogelijkheid om het varende monument de Waalschokker Neeltje Jantje in de haven te bezoeken. Voor de St.-Maartenskerk stond het Grijthuijs opgesteld: een tentoonstelling van oude ambachten en technieken. Tenslotte gaf het Tielse kunstenaarscollectief Doedemee op diverse plaatsen acte de présence.
Naast het geluid van Appelpop en de kleuren van het Fruitcorso was de Tielse Open Monumenten Dag een gelegenheid om een andere kant van de rijke Tielse cultuur én historie te presenteren.
Tijdens de evaluatie van de Open Monumenten Dag heeft de werkgroep besloten om in 2020 opnieuw dit evenement te organiseren.
Samen met de talrijke enthousiaste vrijwilligers, eigenaren, koren en werkgroepleden moet dat lukken!

Excursie naar de Kleine Willemswaard
illustratie

illustratie
Op zaterdag 28 september jl. trok een groep van 40 leden naar de Kleine Willemswaard.

Het was een gedurfd en optimistisch plan van de programmacommissie om het seizoen '19-'20 te openen in een tent op de kop van de (kleine) Willemswaard ter hoogte van de Verkeerspost van Rijkswaterstaat.
Toen de datum van 28 september naderde, werd al snel duidelijk dat plan B in uitvoering gebracht moest worden. Er werd regen verwacht en bovendien windkracht 5! Nee, dat konden we onze leden niet aandoen. Aldus werd de bijeenkomst verplaatst naar de kantine van de Tielse Watersportvereniging De Waal.

Jos Rademakers, directeur en projectleider van het project De Kleine Willemswaard, gaf een interessante presentatie over het natuurgebied dat weliswaar 'op de stoep van Tiel' ligt, maar voor velen onbekend is. Verleden, heden en toekomstplannen kwamen aan bod.

Na de lunch vertelde Willem Beekman enthousiast over de aanwezige flora. Verrassend veel plantensoorten zijn daar inmiddels tot ontwikkeling gekomen, mede dankzij de verruiging van het gebied.
Daarna gingen de excursiegangers het veld in, onder leiding van Jos en Willem, om met eigen ogen het gebied te bekijken.

Voor de afsluitende borrel werd weer de kantine opgezocht.

Een geslaagde dag met nieuwe en interessante informatie over onze nabije omgeving!

De Erfgoedcommissie
Een van de doelstellingen van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken is de bescherming van historisch erfgoed in onze stad en regio. De Commissie Erfgoed van onze vereniging houdt zich speciaal bezig met het kritisch en nauwgezet volgen van overheidsbeslissingen aangaande de ruimtelijke ordening en het behoud en restauratie van historisch erfgoed zowel uit vervlogen tijden als van recente data.
Tegen bedreigingen zoals sloopwerkzaamheden en bouwplannen die het erfgoed aantasten wordt aktie gevoerd door formeel (met bijvoorbeeld een bezwaarschrift) protest aan te tekenen.

Veelbelovende en belangwekkende woorden over het werk van een werkgroep welke eigenlijk (helaas) niet meer bestaat. De Commissie was in het verleden betrokken bij de ontwikkelingen van het bouwplan Binnenhoek. Er werd archeologisch onderzoek verricht en er waren regelmatig besprekingen met gemeentelijke beleidsmakers en bestuurders.
Ook bij het Bestemmingsplan Binnenstad Tiel en bij de ontwikkeling van het Dominicuskwartier is de Oudheidkamer (de Commissie Erfgoed en BATO) op verzoek van de gemeente betrokken geweest.
Het laatste wapenfeit van de Erfgoedcommissie was de organisatie van een Erfgoedsymposium in oktober 2017 welke drukbezocht werd door politici en beleidsmakers.
Sinds die tijd is het stil geworden. De leden hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden - na een groot aantal jaren - wensten te beëindigen.
Jammer, maar het zij zo! Namens het bestuur worden zij bedankt voor hun enorme inzet en enthousiasme om het werk van de Erfgoedcommissie mogelijk te maken.

Toch blijft hun werk wel van belang voor onze vereniging, maar ook voor de gemeente Tiel.
Als alleen al gedacht wordt aan het enthousiasme van de gemeente om de werkzaamheden van onze stadsbeiaardier te doen stoppen, of als gedacht wordt aan de toekomst van onze Sint Maartenskerk dan is het goed dat er binnen de Oudheidkamer een werkgroep actief is die de ontwikkelingen op de voet volgt en waar nodig en noodzakelijk kritische opmerkingen maakt en passende acties onderneemt!

De vereniging is dan ook ontzettend blij dat ons lid, de heer Bert van Setten, toegezegd heeft de Erfgoedcommissie weer vlot te trekken.
Echter, een lid is nog geen commissie of een werkgroep. Daarom onze oproep hem bij te staan en met hem een nieuwe erfgoedcommissie te vormen.
Het bestuur van de vereniging wil graag dit initiatief van harte ondersteunen!

- o - o -
Bert van Setten stelt zich voor
Sinds april 2019 ben ik lid van de Oudheidkamer voor Tiel & Omstreken. Ik onderschrijf de doelstelling van de Oudheidkamer omdat zij zich in brede zin bezig houdt met Tiel in relatie tot het verleden van de stad en de streek. Sterker nog ik zie de Oudheidkamer als de hoeder van het erfgoed in Tiel en omstreken, waarin de erfgoedcommissie een belangrijke rol vervult.

illustratie
Iets over mijzelf.
Ik ben geboren en getogen in Rhenen. Sinds juni 2017 woon ik samen met mijn vrouw in de Heiligestraat 9 te Tiel.Ik heb twee prachtige dochters en een zoon en drie kleinkinderen. Ik ben geregeld in de weer met lange afstand wandelen, zwemmen en klussen. In het dagelijks leven werk ik voor een adviesbureau als energie- en duurzaamheidsadviseur. Daarvoor kom ik over de vloer bij veel woningcorporaties in Nederland. Ik heb een bouwkundige achtergrond met speciale interesse voor erfgoed van gebouwen.
Als correspondent-vrijwilliger in Gelderland vertegenwoordig ik stichting Menno van Coehoorn. Hier gaat het dan speciaal om militair erfgoed. Verder probeer ik mij als lid van erfgoedvereniging Heemschut in te zetten voor erfgoedbehoud.
In het najaar van 2017 heb ik de interessante inburgeringscursus Tielologie met heel veel belangstelling gevolgd. Dat heeft mijn Tielse blik behoorlijk veranderd vanwege de historie van Tiel als één van de oudste steden van Nederland.

Ik vroeg mij af hoe ik een bijdrage kon leveren aan behoud en instandhouding van erfgoed alhier. Juist ja, door lid te worden van Oudheidkamer voor Tiel & Omstreken.
De erfgoedcommissie heeft mijn speciale interesse omdat deze een belangrijk rol, namens de Oudheidkamer, in Tiel vertolkt. De Oudheidkamer kan zich en moet zich, vanwege haar uitgebreide kennis en kunde, zichtbaar en actief aan Tiel tonen. Zij zijn een meerwaarde voor de stad.
Ik richt mij graag op samenwerken om doelen te bereiken. Of dat nu met de monumentencommissie, Waardevol Tiel of de stichting Stadsherstel is. Het is mij om het even, zolang het resultaat maar behoud van het erfgoed is, waar Tiel zo rijk aan is.
Ik hoop met mijn lidmaatschap van de Oudheidkamer en in het bijzonder als contactpersoon van de erfgoedcommissie een nieuwe impuls te geven een daadkrachtige commissie op te tuigen die zichtbaar in de Tielse samenleving haar woordje meepraat en zich laat zien.
Mijn eerste 'schermutselingen', positief en kritisch inzetten voor het behoud van de beiaard en stadsbeiaardier van onze Sint Maartenskerk, zijn inmiddels achter de rug.
Momenteel ben ik intensief betrokken bij de voorbereidingen van het erfgoedsymposium op 8 februari 2020.
Niet lullen maar poetsen is mijn credo. Wie doet er mee???
Bert van Setten

JDCP Herdenking
illustratie
Op donderdag 31 oktober vond de vierde Van der Capellenlezing plaats in de raadszaal van de gemeente Tiel. Sprekers waren Burgemeester Beenakker (volgens traditie), columnist en publicist Paul Scheffer en de 17-jarige Roan Geurts namens het Model European Parliament.

Het was weer een zeer geslaagde avond met lezingen van een voortreffelijk niveau en met een voortreffelijke inhoud. Jammer was het, dat de opkomst niet conform opgave was. Het is van belang dat mensen die zich aanmelden de lezing te bezoeken, ook daadwerkelijk komen of tijdig afzeggen. Er is namelijk een wachtlijst voor de populaire lezingen over democratie en het staat natuurlijk niet sjiek dat wij onze leden moeten teleurstellen terwijl wij later constateren dat er nog lege plaatsen waren.
Voorts is het betreurenswaardig dat de de avond ondanks toezeggingen niet gestreamd is door RegioTV en niet uitgezonden is op de lokale zenders. Wij hebben hierover inmiddels een klacht ingediend.

Dankzij oplettende notulisten is er wel een verslag van de avond, u treft het op de website van de Oudheidkamer. Ook op De Tielenaar wordt door Bert Leenders uitgebreid aandacht besteed aan de herdenking, compleet met veel fotomateriaal van Jan Bouwhuis.


Twee rasechte Tielenaren vertelden over hun jeugd
Op dinsdag 5 november, na de Algemene Ledenvergadering, die in het teken stond van de begroting voor 2020 werd onder deskundige leiding van Walter Post een gesprek gehouden met Annemarie Daalderop en Wim Rust. De twee rasechte Tielenaren vertelden over hun jeugd in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Ook hiervan vindt u een verslag met foto's in De Tielenaar.

illustratie
Betuwse Maaltijd
Op donderdag 21 november werd de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd geserveerd in restaurant Huize Poelzicht in Kapel-Avezaath.

Ruim 60 leden hadden zich opgegeven voor de traditionele maaltijd. De sfeer was gezellig en ongedwongen.

Tijdens de maaltijd vertelde Peter Schipper over de laatste maanden van de oorlog en door Tineke Schipper werd een toelichting gegeven op het nagerecht volgens een oud-Betuws recept.Lustrum 2021
Op 13 mei 1901 werd onze vereniging opgericht. Dat betekent, dat op 13 mei 2021 onze vereniging haar 120 jarig bestaan mag vieren. Het bestuur wil aan dit 24e lustrum de nodige aandacht besteden.
Het bestuur nodigt leden uit om (samen met het bestuur) plannen te ontwikkelen voor een passende viering van dit lustrum. De Historische Werkgroep Tiel (HWT) bereidt momenteel de uitgave van een nieuw lustrumboek voor.

Heeft u tijd, gelegenheid en zin om met een groep andere leden dit lustrum voor te bereiden, dan nodigen wij u uit om te reageren. U kunt een e-mail sturen naar de secretaris van onze vereniging.

Nieuwjaarsreceptie plus
Op zaterdag 4 januari 2020 om 15 uur houden we onze traditionele Nieuwjaarsreceptie in het RAR.
Deze keer met twee extra activiteiten.
 • Een boekenruilbeurs van historische boeken. Als u om wat voor reden dan ook van boek(en) af wilt is dit uw kans om ze te ruilen tegen andere interessante boeken of om ze weg te geven.
  Opgeven hoeft niet, gewoon meenemen die boeken!
 • Een doorlopende digitale fotopresentatie van OKT- activiteiten van 2019. Stuur uw foto's naar programmacommissie@oudheidkamer-tiel.nl.
Wij zorgen voor de rest!

Activiteitenoverzicht eerste helft 2020 (zie ook de website van de Oudheidkamer)
di 14 januari
Na-oorlogse schilderkunst: Cobra, lezing door Lisette le Blanc

do 30 januari
Muziek in de Wederopbouw, lezing door Hans Slijkerman

za 8 februari
Symposium Erfgoed, Restaurant Bellevue (Drie zussen), Ophemertsedijk 1

do 13 februari
Komgronden en ruilverkaveling in de Betuwe, lezing door John Mulder

di 10 maart
Stolpersteine, lezing door Pierre van der Schaaf

di 7 april
Algemene ledenvergadering
gevolgd door uitreiking van de OKT-Profielwerkstukprijzen

za 16 mei
Grote excursie naar Groesbeek en Huissen

Colofon
Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange en Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.